petak, 3. april 2020.

Signal d.o.o.

"Signal" d.o.o. Preduzeće za proizvodnju i održavanje saobraćajne signalizacije, projektovanje i inženjering, sa sedištem u Somboru, ul. Matije Gupca 56, osnovano je 1991. godine kao malo porodično preduzeće sa svega nekoliko radnika.

Od trenutka osnivanja pa do danas preduzeće "Signal" d.o.o. sopstvenim snagama i naporima svojih zaposlenih svrstava se u red većih i poznatijih proizvođača saobraćajne signalizacije u Srbiji. Danas preduzeće broji preko pedeset stalno zaposlenih lica.

Broj radnika i kvalifikaciona struktura kao i posedovanje odgovarajućih licenci u potpunosti omogućava nesmetano bavljenje svim registrovanim delatnostima. Shodno tome o proizvodnji i ugradnji saobraćajne signalizacije, obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u proizvodnji i održavanju svetlosne saobraćajne signalizacije brine tim saobraćajnih, mašinskih i elektro inženjera kako bi se postigao najviši nivo kvaliteta proizvoda i usluga.

Tendencijom razvoja i primenom novih tehnologija, stalnim ulaganjem u novu opremu kao i na osnovu dosadašnjeg iskustva u obezbeđivanju svih učesnika u saobraćaju, stručnošću kadrova i opremljenošću preduzeća postali smo siguran i pouzdan partner koji može u svakom momentu da odgovori na Vaše zahteve.


Politika kvaliteta

Imajući u vidu da delatnost preduzeća pretežno čine proizvodi i usluge koji su od direktnog ili indirektnog uticaja na bezbednost saobraćaja, a samim tim i na bezbednost građana koji učestvuju u saobraćaju, to se ovi elementi kvaliteta postavljaju kao imperativ pri definisanju politike i ciljeva kvaliteta preduzeća. Shodno tome globalna politika kvaliteta SIGNAL d.o.o. je formulisana kao:

KVALITETOM PROIZVODA I USLUGA IZ DELATNOSTI PREDUZEĆA DAVATI DIREKTAN DOPRINOS BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU ODNOSNO GRAĐANSTVU U OBOSTRANOM INTERESU UZ TENDENCIJU STALNIH POBOLJŠANJA UZ PROFITABILNO POSLOVANJE.

Ispunjenje ove politike podrazumeva:

  • Detaljno utvrđivanje zahteva i očekivanja korisnika uz predočavanje pripadajuće normativne regulative i raspoloživih mogućnosti preduzeća u vezi sa ispunjenjem zahteva, uz tendenciju tržišne ekspanzije.
  • Pri projektovanju ili nadzoru projekata (ako projekat radi podugovarač ili investitor), izradi proizvoda, vršenju usluga strogo se pridržavati važeće zakonske regulative, obezbeđujući za klijenta/korisnika bezbednost po najvišim evropskim standardima, omogućivši klijentu uvid u procese rada uz nepoštedno vrednovanje kvaliteta.
  • Praćenje savremenih trendova, tehnika i tehologija iz delatnosti preduzeća i njihova primena u skladu sa razvojnom politikom preduzeća.
  • Odziv na sve eventualne prigovore ili zahteve za intervenciju od strane korisnika u moguće najkraćem roku, i
  • Održavanje kontakata sa klijentima i nakon realizacije proizvoda/usluga, a naročito u vezi sa njihovim zadovoljstvom/nezadovoljstvom negujući na taj način imidž "stalne brige o klijentu".

Ovakav pristup kvalitetu sa orijentacijom na kupca i stalna poboljšanja, uključujući i poboljšanja kvaliteta procesa uz neposredno vrednovanje od strane korisnika stvara osnove za efikasnije poslovanje i stvaranje materijalne podloge za razvoj preduzeća i poboljšanje kvaliteta življenja svih zaposlenih. U tom smislu se rukovodstvo opredelilo za uspostavljanje i primenu savremenih sistema menadžmenta uključujući i sistem menadžmenta kvaliteta baziran na seriji standarda (JUS) ISO 9000:2000. i njegovo neprestano poboljšanje, preuzimajući u tome lidersku ulogu, istovremeno očekujući od svih zaposlenih aktivan i kreativan doprinos u granicama njihovih ovlašćenja, nadležnosti i sposobnosti.Politika kvaliteta

Imajući u vidu da delatnost preduzeća pretežno čine proizvodi i usluge koji su od direktnog ili indirektnog uticaja na bezbednost saobraćaja, a samim tim i na bezbednost građana koji učestvuju u saobraćaju, to se ovi elementi kvaliteta postavljaju kao imperativ pri definisanju politike i ciljeva kvaliteta preduzeća. Shodno tome globalna politika kvaliteta SIGNAL d.o.o. je formulisana kao... dalje

Kursna lista Narodne Banke Srbije

Izvor: Navidiku.rs

Neki od naših radova